Geloofsbelijdenis

Open Deur Kerk

Wij Geloven

♦ In de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, opgeschreven door mensen die daartoe van Godswege geïnspireerd zijn door de Heilige Geest.

♦ Dat dit Boek het volledige plan van God bevat, zowel voor elke individuele gelovige als voor de hele schepping, waaraan niets meer hoeft toegevoegd te worden.

♦ In een enig God, die zich openbaart als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

♦ In de maagdelijke geboorte en vleeswording van God de Zoon, in Zijn zondeloos leven, in Zijn plaatsvervangend lijden en sterven, in Zijn opstanding, Zijn Hemelvaart en Zijn spoedige wederkomst.

♦ Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, alleen voldoende is om te reinigen van alle zonden.

♦ In de noodzaak van bekering en door God geschonken wedergeboorte door de Heilige Geest.

♦ In de doop in de naam van de Here Jezus Christus op belijdenis van het geloof, door onderdompeling in water.

♦ In de volheid van Gods Geest, die uitgestort is voor alle gelovigen en die vrucht en gaven in hen uitwerkt, die door het geloof Jezus Christus als hun persoonlijke Redder hebben aangenomen.

♦ Dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid en dat Hij door Zijn Geest bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

♦ In de Kerk van Jezus Christus, die Zijn Lichaam is en die moet volharden bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

♦ In de wederkomst van de Heer Jezus Christus, de opname van Zijn Kerk in de Hemelse Heerlijkheid, het rechtvaardig oordeel over de onboetvaardige schepping en het herstel van alle dingen tot eer van God de Vader.

♦ Dat Jezus Christus terugkomt als Rechter over levenden en doden, met de heerlijke zekerheid dat er voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig leven.

♦ In de noodzaak van het uitvoeren van de Grote Opdracht, die de Here Jezus zijn apostelen heeft gegeven; om uit te gaan in de gehele wereld en het Evangelie te verkondigen tot aan de voleinding der wereld.

Met grote nadruk stellen wij nog: Het Woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis of persoonlijke ervaring dan ook.